Loading...

Suntem aici pentru a fi împreună!

Asistență educațională

Venind în sprijinul elevilor, dar şi al părinţilor şi comunităţii, în oferta de servicii a instituţiei noastre sunt şi serviciile de asistenţă socială, astfel:
 
Sprijinirea şi consilierea elevilor şi a familiilor acestora în rezolvarea problemelor şi conflictelor sociale:

 • apărarea drepturilor copilului
 • reprezentarea intereselor copilului în orice situaţii de conflict social
 • evaluarea continuă a relaţiilor sociale ale copilului şi familiei acestuia
 • urmărirea asigurării asistenţei medico-sanitare
 • informarea si consilierea socială pentru parinţii cu acces limitat la resurse şi servicii
 • oferirea de asistenţă şi consiliere socială copiilor proveniţi din familiile aflate în situaţie de criză sau în situaţie de risc

Colaborarea continuă cu ceilalţi specialişti din cadrul procesului instructiv-educativ

 • participarea alături de ceilalţi specialişti din unitate la organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ
 • urmărirea integrării copilului în colectivul clasei şi al şcolii
 • implicarea comunităţii locale în vederea prevenirii abandonului şcolar prin iniţierea de parteneriate cu diverse instituţii şi organizaţii
 • oferirea de sprijin şcolar copiilor şi susţinerea acestora în vederea recuperării “golurilor” la învăţătură sau îmbunătăţirii situaţiei şcolare
 • susţinerea copiilor cu rezultate bune la învăţătură în vederea menţinerii şi creşterii acestor performanţe
 • implicarea activă a părinţilor în procesul instructiv-educativ
 • informarea elevilor şi părinţilor legată de opţiunile de reorientare şcolară

Intervenţii individualizate

 • completarea dosarelor elevilor cu datele şi actele care lipsesc
 • realizarea anchetei sociale a copilului la intrarea acestuia în şcoală şi urmărirea modificărilor apărute în viaţa socială a acestuia
 • informarea părinţilor sau a persoanelor responsabile de copil asupra comportamentului social al acestuia în cadrul instituţiei
 • elaborarea şi completarea unei fişe individuale privind intervenţiile sociale asupra copilului şi a  familiei acestuia
 • sesizarea comisiilor abilitate în vederea reorientării elevilor
 • analiza şi ţinerea evidenţei copiilor instituţionalizaţi

Colaborarea cu următoarele autorităţi şi instituţii:

 • Autoritatea Tutelară
 • Primărie
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
 • centrele de plasament
 • centrele de zi şi atelierele protejate
 • organele de poliţie
 • cadrele medicale din dispensare şi din unităţi spitaliceşti
 • unităţile de învăţământ
 • alte servicii publice de specialitate
 • organizaţii nonguvernamentale